top of page
עדכונים אחרונים

תחרות כוכב העיר 2021

"כוכב העיר" 2021

תחרות העבודות המצטיינות בתחום יחסי הציבור והדוברות בשלטון המקומי

תקנון התחרות

א. כללי

1. תחרות "כוכב העיר" היא תחרות שנתית, הנערכת מאז שנת 2014, על-ידי איגוד דוברי הרשויות המקומיות (להלן: האיגוד).

2. מטרת התחרות היא קידום וטיפוח המקצוענות, המצוינות והאיכות בתחומי הדוברות ויחסי הציבור ברשויות המקומיות. התחרות נועדה גם לעודד טיפוח יזמות חדשות בתחום הדוברות ויחסי הציבור תוך שילוב אמצעי תקשורת חדשים ושיטות פעולה מגוונות.

3. לתחרות אפשר להגיש עבודות שבוצעו בפועל מ-1 בינואר 2020 עד 31 באוגוסט 2021.

4. חבר השופטים בתחרות יורכב מנציגי ציבור ומאנשי מקצוע, ובלבד שאינם קשורים, ישירות ו/או בעקיפין, לעבודות שיוגשו לתחרות. בראש חבר השופטים יעמוד פרופסור אלי אברהם מאוניברסיטת חיפה.

5 פרס "כוכב העיר" יוענק לעבודה המצטיינת.

6. הפרס לזוכה יוענק בטקס חגיגי במסגרת כנס האיגוד (שיתקיים בין התאריכים 11-8 לדצמבר) בעיר ירושלים.

7. המועד האחרון להגשת העבודה 21/11/21

8. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.


ב. זכאות להשתתפות בתחרות

התחרות פתוחה בפני מי שנושא בתואר "דובר" בעירייה, במועצה מקומית או במועצה אזורית.

יובהר כי הזכאות להשתתף בתחרות היא של האחראי/ים לביצוע פעולות דוברות/הסברה/יחסי ציבור/ קמפיינים (אדם בודד או מחלקה/יחידה), בין אם הם עצמם ביצעו פעולות אלו או שהעבודות בוצעו על-ידי גורם חיצוני בפיקוחם הישיר.


ג. הגשת העבודות לתחרות

העבודות יוגשו באמצעות האינטרנט לכתובת הבאה: igud@br7.org.il. מועד אחרון להגשת העבודות לתחרות: 21/11/21

ד. מבנה הגשת העבודה לתחרות.

יש למסור את המידע המפורט להלן:

שם העבודה________________________.

תחום העבודה (לדוגמה: תיירות, שירותים לאזרח, תחבורה וכו')______________________.

שם המגיש (הארגון) ___________________.

שם המגיש (האחראים / המבצעים בפועל וכדומה) _____________.

תפקיד בארגון ____________________.

כתובת_________________.

טלפון_______________ טלפון נייד_______________.

כתובת דוא"ל_____________________________.

תאריך_______________.

ה. מבנה הגשת העבודה.

1. הרקע, הנסיבות והסיבות לפעילות/לקמפיין (עד וחמש שורות).

2. המטרות של הפעילות/הקמפיין (עד 10 שורות).

3. קהל/י היעד של הפעילות/הקמפיין (עד חמש שורות).

4. האסטרטגיה (עד 10 שורות).

5. המסרים המרכזיים (עד 10 שורות).

6. הטקטיקה (עד 10 שורות).

7. הגדרת מדדי ההצלחה (עד 10 שורות).

8. הישגים (עד 10 שורות).

9. הערכת הצלחת הפעילות/הקמפיין (עד 10 שורות).

(*) - יש לצרף נספחים/ממצאים להוכחת הפעילות וההישגים.

ו. חבר השופטים יבחר את העבודה הזוכה ויתחשב בבחירתו, בין השאר, בקריטריונים הבאים: מקוריות, חדשנות, יצירתיות, הישגים ותוצאות. במקרה של חילוקי דעות בין השופטים יתקבלו ההחלטות ברוב מבין משתתפי הישיבה.

ז. את כל החומרים הרלוונטים להגשת העבודה, כולל מסמכים שונים, תמונות וכתבות יש להגיש בקובץ PDF אחד בלבד.


Commentaires


bottom of page