top of page
עדכונים אחרונים

"כתב מקומי" 2018 - תקנון התחרות

"כתב מקומי" 2018

תחרות העבודות העיתונאיות המצטיינות בנושאים מוניציפליים

תקנון התחרות


א. כללי

1. תחרות "כתב מקומי" היא תחרות שנתית, שנערכת לראשונה בשנת 2018,על-ידי איגוד דוברי הרשויות המקומיות (להלן: האיגוד).

2. מטרת התחרות היא קידום וטיפוח המקצוענות, המצוינות והאיכות בתחומי העיתונות והעיתונאות המתמקדים בנושאים מוניציפאליים, על היבטיהם השונים והמגוונים.

3. לתחרות אפשר להגיש עבודות עיתונאיות – מודפסות, משודרות או מקוונות בכל שנה, החל מה – 1 לספטמבר 2017 ועד 30 לאוגוסט 2018 לגבי התחרות הראשונה .

4. חבר השופטים בתחרות יורכב מנציגי ציבור ואנשי מקצוע, ובלבד שאינם קשורים, ישירות ו/או בעקיפין, לעבודות שיוגשו לתחרות. בראש חבר השופטים יעמוד נציג ציבור. חבר השופטים ימנה לפחות חמישה חברים.

5. ההכרזה על שמות הזוכים בתחרות תהיה בכנס השנתי של איגוד דוברי הרשויות המקומיות.

6. למקבלי הפרס יוענקו תעודות מטעם איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל. לזוכה במקום הראשון יוענק פרס כספי על סך 10.000 ₪.

7. המועד האחרון להגשת העבודה ייקבע מדי שנה על-ידי הנהלת איגוד דוברי הרשויות .

8. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.

ב. זכאות להשתתפות בתחרות

התחרות פתוחה בפני כל מי שפרסם עבודה עיתונאית באמצעי תקשורת מודפס, משודר או מקוון. הגשת המועמדות לתחרות יכולה להיעשות או על-ידי מי שפרסם את העבודה העיתונאית או על-ידי ממליצים.

ג. הגשת העבודות לתחרות

העבודות יוגשו באמצעות האינטרנט לכתובת הבאה: igud@br7.org.il. מועד אחרון להגשת העבודות לתחרות לשנת 2018 הוא 21 לאוקטובר 2018 .ביחס לכל שנה לאחר מכן יפורסם מראש על ידי האיגוד המועד האחרון למסירת עבודות.

ד. מבנה הגשת העבודה לתחרות

יש למסור את המידע המפורט להלן:

שם העבודה העיתונאית________________________.

תיאור העבודה העיתונאית (כתבת תחקיר, כתבה, ראיון, כתבת צבע וכו') _________________.

זירת הפרסום (שם העתון/תכנית הטלוויזיה/תחנת הרדיו/אתר האינטרנט וכו')_______________.

שם המגיש ___________________.

תפקיד ____________________.

כתובת_________________.

טלפון_______________ טלפון נייד_______________.

כתובת דוא"ל_____________________________.

תאריך_______________.

ה. צורת הגשת העבודה

יש לצרף עותקים של העבודה העיתונאית המומלצת (תצלום כתבה מעיתון, עותק של שידור הטלוויזיה או הרדיו וכו').

ו. שיקולי חבר השופטים

חבר השופטים יבחר את העבודה הזוכה ויתחשב בבחירתו, בין השאר, בקריטריונים הבאים: מקוריות, חדשנות, יצירתיות וכן חשיבות העבודה העיתונאית לחיי הקהילה והאזרחים.

במקרה של חילוקי דעות בין השופטים יתקבלו ההחלטות ברוב מבין משתתפי הישיבה.

ז. כללי

האיגוד ריבוני להחליט באם לקיים את התחרות בשנה מסוימת או בכלל, חופשי לערוך שינויים בתקנון זה ו/או לקבוע תחרות חילופית אחרת ואין לראות בתקנון זה משום התחייבות של האיגוד מכל סוג שהוא כלפי מאן דהוא.

Commentaires


bottom of page