top of page
עדכונים אחרונים

אירוע "משווקים ברשות" - בשיתוף המרכז הבין תחומי

תכנית התואר השני בממשל בהתמחות בשיווק פוליטי בשיתוף איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא:"משווקים ברשות"

יום חמישי, 26 ביוני 2014

במבנה כיתות ההאנגר ,H2 אודיטוריום קמפוס המרכז הבינתחומי, רח' כנפי נשרים, הרצליה

בתכנית:

11:00 התכנסות

13:15 מר ליאור גפן, תכנית התואר השני בממשל בהתמחות בשיווק פוליטי, בית ספר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה.

13:20 מר אמנון יוסף, דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל מקרה מבחן עיריית באר שבע עיר הסייבר

13:50 מר אורן הלמן, סמנכ"ל רגולציה, קשרי ממשל ותקשורת בחברת החשמל.התמודדות חברת חשמל לישראל עם הדברור של הסופה הגדולה, מקרה מבחן

14:40 הפסקה

15:00 גב' שרונה מזליאן- לוי, דוברת הרשות לניירות ערך ומרצה בתכנית לשיווק פוליטי בית ספרלממשל אסטרטגיה ודיפלומטיה, הבינתחומי הרצליהחינוך פיננסי בעזרת הפולניות, מקרה מבחן

15:30 מר ליאור וינטרוב, לשעבר דובר השגרירות של ישראל בוושינגטוןלדברר תרבות שהיא איננה שלך

16:00 מר רמי הסמן, איש פרסום, מרצה וחוקר לשיווק מדיני וחברתי, מרצה בתכנית לשיווק פוליטיבית ספר לממשל אסטרטגיה ודיפלומטיה, הבינתחומי הרצליהתפקיד הדובר בעידן של רשתות חברתיות

16:45 סיכום

לאישור השתתפות - GovernmentSchoolEvents@idc.ac.il

bottom of page