top of page
עדכונים אחרונים

ברכת סגנית שר הפנים פאינה קירשנבאום

דוברות ודוברים יקרים,

איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל עובר בימים אלו שינוי ארגוני רחב ומבורך.

הרשות המוניציפאליות משמשת כנמל מבטחים לכל אזרח במדינה, חשיבותה אינה מוטלת בספק ועובדיה מספקים לתושבים יום יום את השירות הטוב ביותר. אתם, דוברי הרשויות, משמשים כחוד החנית בשמירה על שמה הטוב של הרשות אותה אתם מייצגים.

המהלכים האחרונים הנעשים באיגוד יעניקו לתפקידכם את המעמד וההכרה המגיעים לכם. למשרד הפנים בכלל, ולי כסגנית שר הפנים בפרט, יש את מלוא הרצון שתפקידכם יעוגן ויהיה לאבן איתנה אל מול השינויים בתחומי יחסי הציבור וההסברה.

כמשרד האחראי על השלטון המקומי והרשויות המוניציפאליות, ניתן לומר כי כל אחת ואחד מכם מייצג בנוסף גם את משרד הפנים. אני מחזקת את ידיו של אמנון יוסף היו"ר וכולי תקווה שתמשיכו לבצע את עבודתכם נאמנה ואיגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל יהיה גוף חזק ותומך לדוברות ולדוברים במדינתנו.

בברכה,

סגנית שר הפנים, ח"כ פאינה קירשנבאום

bottom of page