top of page
עדכונים אחרונים

קיום "שולחנות עגולים" בכנס השנתי של דוברי הרשויות המקומיות

בעקבות בקשות רבות שהתקבלו מחברי האיגוד בדבר קיום שיח עמיתים במטרה לתרום מניסיונם, לתרום ולהירתם, בכוונת הנהלת איגוד הדוברים לקיים שיח "שולחנות עגולים" במהלך הכנס הקרוב. בכדי שנוכל להיערך כראוי, נבקשכם לציין בכתובת המייל המצורפת שלושה נושאים אותם הייתם רוצים להעלות לדיון ולדרגם עפ"י סדר חשיבות.

bottom of page