top of page
עדכונים אחרונים

קריאה ליועץ המשפטי לממשלה, לבטל את הנחיה למחוק את שמו ותמונתו של ראש הרשות מהפייסבוק העירוני, אשר פו

יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל, אמנון יוסף, שלח מכתב ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדבליט, בבקשה לבטל את הוראה למחוק רטרואקטיבית מדף הפייסבוק העירוני כל פרסום מהעבר הכולל את שמו ותמונתו של ראש הרשות.


הנחיה זאת של היועמ"ש לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בסוף אוקטובר השנה, תאלץ את דוברים להפעיל משאבים רבים וזמן יקר, למחיקתם של מאות רבות ואף יותר של פוסטים שעלו במרוצת בשנים האחרונות.

במכתב מציין יוסף, האיגוד רואה זו כהוראה דרקונית כלפי ראש הרשות המכהן אשר חוטאת למטרה לשמה הותקנו הנחיות אלו מלכתחילה- שיווניות בין המועדפים .


עוד הוסיף יו"ר האיגוד, יישום הוראה טומן בחובו השקעת משאבים רבים, הדורשים בין היתר , לעבור על האזכורים והתמונות של ראש הרשות שעלו בדף הפייסבוק העירוני במהלך השנים אחרונות .

מאות דוברי הרשויות ממתינים כעת להחלטת היועץ המשפטי בתקווה שיורה להסיר הנחיה זו.

במכתבו ציין היו"ר, איגוד הדוברים מברך על הוצאת הנחיות, אשר חשובה לאין שיעור להתנהלותן של בחירות תקינות ושוויוניות.


 bottom of page