top of page
עדכונים אחרונים

הזמנה לאסיפה כללית של העמותה

לכבוד

חברי אירגון דוברי הרשויות המקומיות (ע.ר.)


חבר/ה יקר/ה,


הנדון: איגוד דוברי הרשויות המקומיות (ע.ר.) - הזמנה לאסיפה כללית של העמותה


  1. הנך מוזמן לאסיפה הכללית של העמותה אשר תערך ביום חמישי, כ"ח באדר ב' תשע"ט, 4.4.19, בשעה 12:00 בחדר הישיבות של מועצת העיר רמת-השרון, בבניין עיריית רמת-השרון.

  2. על סדר היום: בחירת הנהלה וועדת ביקורת חדשים לאיגוד.

  3. לצורך ניהול הליך הבחירות בחרה הנהלת האיגוד ועדת בחירות בראשות גב' לירז תמם, לשעבר דוברת עיריית יהוד נוה מונסון (050-5525504), ושני חבריה הנוספים הינם נפתלי סמולר (052-4805122), הילה נס (052-2244049)

  4. כל חבר המעוניין להציג את מועמדותו לתפקיד חבר הנהלה או חבר ועדת ביקורת מוזמן לשלוח את מועמדותו לגב' לירז תמם במייל: liraz_tamam@walla.com ולציין את שם הרשות המקומית שהוא משמש כדוברה וכן הגוף שלגביו הוא מעונין להציג את מועמדותו (ההנהלה או ועדת הביקורת).

המועד האחרון להצגת המועמדות הינו 21.3.19.


אמנון יוסף

יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל

ודובר עיריית באר שבע

bottom of page