top of page
עדכונים אחרונים

משרד הפנים בפנייה לרשויות המקומיות: "משרת דובר ברשות מקומית יש לאייש על ידי עובד הרשות המקומית

בעקבות דרישת איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל למנוע העסקת דוברים חיצוניים או כאלה המועסקים באמצעות משרדי יח"צ, אלא רק דובר המועסק ישירות על ידי העירייה אשר נבחר לתפקיד במכרז, שיגרה אתמול, לראשי רשויות ומנכ"לים ברשויות המקומיות, מנהלת אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים, גלית וידרמן, הבהרה בנושא.


במכתבה ציינה וידרמן, כי משרת דובר רשות מקומית הינה משרה אשר מעצם טיבה צריכה להיות מאוישת ע"י עובד הרשות המקומית בהעסקה ישירה לפיכך אין לאיישה באמצעות מיקור חוץ או כל צורת התקשרות אחרת. וידרמן, הוסיפה וציינה עוד כי דובר הרשות המקומית אינו דובר ראש הרשות ולפיכך אינו רשאי לדברר עניינים שהינם פוליטיים במהותם.


וידרמן, פסלה אפשרות כי עובד שהתקבל לתפקידו במשרת אמון ישמש בתפקיד הדובר או יעניק שירותי דוברות לראש הרשות.


יודגש שמשרד הפנים מתיר לרשויות מקומיות לקבל שירותים נוספים בתחום הדוברות וזאת בתיאום עם דובר העירייה אך ורק במקרים חריגים לתקופה קצובה ולתחום ספציפי בלבד. בכל מקרה, היועץ החיצוני אינו רשאי לעבוד ממשרדי הרשות המקומית ואינו זכאי לקבלת תנאי שירות מהרשות.


יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ודובר עיריית באר שבע אמנון יוסף, הביע סיפוק רב מההנחיות ובירך את משרד הפנים על החלטה שאינה מאפשרת עוד העסקת דוברים באמצעות מיקור חוץ במקום דובר הרשות: "מדובר בהחלטה מוצדקת וחסרת תקדים המחזקת את מעמד הדובר ". אמר יוסף.
bottom of page