top of page

אמנת הדובר

 • הדובר הוא הגורם האחראי להבאת דברה ופעילותה של הרשות לתודעת תושביה ולציבור הרחב וזאת ביעילות, במקצועיות ובאמינות.

 • לייצג את מדיניות הרשות ואת זו של העומד בראשה , כלפי התושבים.

 • על הדובר לנסח מסרים ברורים ואמינים כדי לטפח יחסי אמון וקרבה עם התושבים.

 • להבאת ידיעת הציבור את החלטות הרשות המקומית ולהעביר ידיעות שוטפות על ביצוע פעולותיה ושרותיה לתושבים.

 • לייעץ וללוות את ראש הרשות וגורמי הרשות בעבודתם, תוך איתור פעולות בעלות "ערך חדשות" ולידע את כלי התקשורת בהתרחשותם.

 • אחראי לתכנון וארגון רעיונות בנושא יחסי ציבור, תקשורת ודוברות, תוך יצירת קשר יזום עם העיתונאים והכתבים.

 • אחראי למתן תגובות ענייניות ומיידיות לפרסומים באמצעי התקשורת המתייחסים לרשות המקומית ומחייבים תגובה הולמת.

 • הדובר אחראי על ההסברה, יחסי ציבור , הפרסום, השיווק וההפקות של הרשות.

 • הדובר אחראי למתן תשובות לעיתונאים, תוך תיאום עם גורמים מקצועים שונים, ברשות המקומית.

 • הדובר יכין תגובות לתלונות בהתאם ולמידע מגורמי העירייה.

 • הדובר יזום ויארגן, במידת הצורך, מסיבות עיתונאים לקראת אירועים שהרשות יוזמת או חגיגות ואירועים ממלכתיים.

 • הדובר אחראי על תכני אתר ה -אינטרנט העירוני והפייסבוק, וראייתו ככלי שיווקי/ פרסומי של הרשות.

 • הדובר ירכז חומר הסברה המשקף את ההתרחשויות בישוב לשם הכנת כתבות, עלונים וביטאונים של הרשות המקומית ויהיה אחראי להפקת והפצת עלוני העירייה, פלקטים שלטים, הזמנות , איגרות , תשדירים, מודעות בעיתונים וכ'ו והכל בכפוף לתקציב העומד לרשותו.

 • הדובר אחראי על פרסום נאות של מדיניות, החלטות וביצוען בפועל, ע"י הרשות המקומית

 • דובר הרשות אחראי לניסוח ולפרסום הודעות מטעם העירייה לתושבים ולכלי התקשורת (הכוונה- כל כלי התקשורת הכתובה והאלקטרונית המקומית, האזורית והארצית, ובכל השפות המקובלות בתקשורת).

 • הדובר אחראי להביא לידיעת הציבור , נושאים המועלים לדיון במועצה.

 • הדובר ירכז מידע הראוי לפרסום ממנהלי היחידות השונות של הרשות במסגרת עבודתם השוטפת, או בעקבות פעולות ייחודיות שנעשו על ידם.

 • הדובר אחראי לתיעוד אירועי הרשות והעירייה וההתרחשויות השונות בווידאו, בסטילס, בסרטי תדמית וכ'ו ובהתאם לתקציב.

 • הדובר ימנע מלהביע דעות או עמדות פוליטיות של או של אחראים במסגרת עבודתו ברשות.

 • במקרים בהם פונה חבר מועצה ומבקש לפרסם את עמדותיו, על הדובר לבדוק עם ראש הרשות אם ישנה סתירה באותו עניין עם עמדתו של ראש הרשות ולפעול בהתאם להנחיותיו.

 • הדובר ימנע מלעסוק בפעילות פוליטית בחיי יום יום שמא יזוהה כתומך בצד זה או אחר.

 • הדובר ימנע מלהתערב במחלוקות פוליטיות בין חברי המועצה ולא יגלה העדפה לצד זה או אחר, בין גופים פוליטיים הפועלים ברשות המקומית.

 • הדובר יגיש סיוע לכל סיעה המיוצגת במועצת הרשות, באופן שוויוני בהצגת פרסומיהם על לוחות המודעות של הרשות בכפוף לחוקי העזר המקומיים.

bottom of page