top of page

מידע מקצועי

בדף זה תוכל/י למצוא את כל המידע הנחוץ לך בתור דובר/ת רשות מקומית

הקוד האתי

הדוברים בשירות הציבורי הינם עובדי ציבור ומשרתיו, ולפיכך הם נדרשים לשרת במסירות ובנאמנות את אינטרס הציבור וזכותו לדעת,במסגרת הגוף הציבורי בו הם עובדים, ולעמוד בסטנדרטים מקצועיים וערכיים ההולמים את ערכי היסוד של מדינת ישראל...

מכרז לדובר

מסמך המציג את נתוני התפקיד ודרישותיו

 

תפקיד הדובר

הדובר הוא הגורם האחראי להבאת דברה ופעילותה של הרשות לתודעת תושביה ולציבור הרחב וזאת ביעילות, במקצועיות ובאמינות. לייצג את מדיניות הרשות ואת זו של העומד בראשה , כלפי התושבים. על הדובר לנסח מסרים ברורים ואמינים כדי לטפח יחסי אמון וקרבה עם התושבים...

תקנון העמותה

 האיגוד הוא הנציגות המוסמכת של הדוברים ברשויות המקומיות כלפי מוסדות ההסתדרות, מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים וכל גוף אחר הנוגע למעמדו של הדובר, הכשרתו, קידומו ושמירת זכויותיו...

bottom of page