top of page

תקנון העמותה

איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל

ע"ר 58-0186971

תקנון העמותה:

מבוא:

 

1.המבנה:

ההתאגדות היא עמותה לפי חוק העמותה.

 

2. השם:

איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל.

 

3. המטרות:

לארגן ולאגד את הדוברים של כל הרשויות המקומיות בישראל.

 

4.המשימות:

א) האיגוד הוא הנציגות המוסמכת של הדוברים ברשויות המקומיות כלפי מוסדות ההסתדרות, מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים וכל גוף אחר הנוגע למעמדו של הדובר, הכשרתו, קידומו ושמירת זכויותיו.

ב) לקדם את הידע המקצועי של חברי האיגוד ע"י החלפת מידע שנצטבר בארץ ובחו"ל, כולל פרסום חומר בכתב בכל הקשור בתחום יחסי הציבור ודוברות ברשויות המקומיות.

ג) לעזור בביצוע כל תכנית אשר תקדם את נושא הדוברות ברשויות המקומיות.

ד) קיום ימי עיון, כנסים והשתלמויות להגברת המידע המקצועי.

ה) ליזום ולקיים מפגשים חברתיים ומפעלים תרבותיים של חברי האיגוד על מנת לקרב ולהדק את הקשר בין חבריו.

ו) מתן עזרה וייעוץ בענייני דוברות לכל חבר חדש באיגוד.

ז) לשתף פעולה עם כל הגורמים העוסקים בתקשורת המונים כגון: איגוד העיתונאים, התקשורת הכתובה והאלקטרונית, איגוד המפרסמים, איגוד העורכים לכתבי –עת, וכן עם איגוד העיתונאים בשירות הציבור ועם המוסדות להשכלה גבוהה.

ח) להבטיח ייצוג הולם לאיגוד בפעולות, בגופים ובוועדות ממלכתיות וציבוריות שעניינם ומהותם דוברות, הסברה, פרסום ויחסי ציבור ברשויות המקומיות.

ט) לשתף פעולה עם האיגוד הבינלאומי ליחסי ציבור ועם איגודים בינלאומיים מקצועיים אחרים, להבטיח לאיגוד ו/או לחבריו ייצוג נאות והולם בבהט וליזום ולקיים הרצאות של אנשי יחסי ציבור ותקשורת מחו"ל וכן כנסים ומפגשים בינלאומיים- בישראל.

י) למען חסר ספק מוצהר בזאת מפורשות, כי האיגוד אינו אגוד עובדים, ולפיכך לא מיועד לטפל בהסבת תאני העבודה ו/או השכר ו/או תנאים נלווים לשכר של חבריו אלא במקרים יוצאי דופן.

 

5. סמכויות:

לעמותה תהיינה סמכויות לפעול בכל דרך חוקית לקידום המטרות והמשימות שלשמן הוקמה ותהא רשאית בין היתר: להתקשר בחוזים, להעסיק, לשכור שירותים, לקבל סיוע חיצוני, לערוך ולפרסם אירועים ומופעים מכל סוג שהוא המקוימים בידי העמותה.

 

סימן א':חברות

 

6.קבלת חברים:

 

א': חברים בעמותה יהיו:

 1. חבר מן המניין: כל אדם בעל מינוי של "דובר" ברשות מקומית (עירייה, מועצה אזורית או מועצה מקומית).

 2. חבר בדעה מייעצת: כל אדם אשר שימש בעבר כדובר ברשות מקומית ומעוניין להמשיך להשתתף בפעולות האיגוד הוא אדם הקשור קשר אמיץ לדוברות ברשויות המקומיות.

 3. חבר כבוד: אדם אשר לדעת הנהלת העמותה תרם תרומה נכבדה לקידומו ולהעלאת קרנו של נושא הדוברות ברש\ויות המקומיות ובשלטון המקומי בישראל.

 

ב. קבלתו של חבר איגוד (שאינו מכהן או כיהן כדובר רשות) תהא טעונה:

 1. המלצה של שני חברי האיגוד.

 2. הגשה בקשה מנומקת.

 3. אישור הנהלה, כאשר לעמידה בקריטריונים המפורטים בס"ק א' לעיל.

 4. תשלום דמי החבר השנתיים (נתון להחלטת הנהלת העמותה).

 

ג. בישיבתה הקרובה, לאחר מועד הגשת בקשות להתקבל כחברים בעמותה, תאשר ההנהלה את הבקשות ובלב שהמבקש עמד בתנאים, המפורטים בס"ק א' לעיל.

 

7. זכויות וחובות של חבר העמותה:

א) חבר העמותה מן המניין זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, הוא זכאי לבחור להנהלה או לוועדת הביקורת.

ב) חבר העמותה מן המניין שהוא גם עובד בשכר ברשות שבה הוא משמש כדובר, יהא רשאי להיבחר להנהלה או לועדת הביקורת.

ג) חבר העמותה יהא זכאי להשתתף בכל פעולות העמותה המיועדות לכלל חבריה, בהשתלמויות כנסים וכד'.

ד) חבר בדעה מייעצת וחבר כבוד זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית ופעולת כאמור בס"ק ב' לעיל, אך תהא לו זכות הצבעה.

ה) ההנהלה רשאית לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים, ולעדכנם אחת לשנה, בתאום עם מרכז השלטון המקומי.

ו) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת החברות.

 

8. פקיעת החברות:

 

א. החברות בעמותה פוקעת:

 1. כמות החבר, ובחבר שהוא תאגיד- בגמר פירוקו.

 2. בפרישתו מן העמותה, הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלה שלושים יום מראש.

 3. בהוצאתו מהעמותה.

 4. עם סיום תפקידו כדובר ברשות המקומית, אלא אם הודיע בכתב לעמותה על רצונו להמשיך להיות חבר העמותה, בהתאם לאפשרות המפורטת בס"ק א' (2) של סעיף 6 של סימן א' לתקנון זה.

 

ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת ההנהלה, להחליט על הוצאת חבר מהעמותה מאחד הטעמים הבאים:

 1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

 2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

 3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

 4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.

 

ג. לא תציע ההנהלה לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה, ולא תציע מטעמים האמורים בתקנה מישנה (ב) (1),(2) או(3), אלא לאחר שהיתרתה בחבר ולו 30 יום לתיקון המעוות.

 

9.מתן הודעות לחבר:

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב, שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל או בפקס אל מענו הרשום בפנקס החברים: לפי בקשת החבר, בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

 

10.כרטסת חברים:

הנהלת העמותה תנהל כרטסת- חברים מעודכנת (לי א"ב), שבה יירשמו פרטיו האישיים של כל חבר וכן מקום עבודתו ותפקידו המוגדר.כן יצויינו פרטיו, תפקידים שהוא ממלא בה, ופרטים אחרים לפי הצורך.

 

סימן ב': האסיפה הכללית

 

11.כינוס האסיפה:

יו"ר האיגוד יהא אחראי לכינוס האסיפה במועדים ובמקום הנקובים בסעיף 13 להלן, וידאג לביצוע כל ההליכים הפרוצדורליים הכרוכים בכינוס האסיפה, ובכלל זה משלוח הזמנה לחברים הכנת כל הפרטים הפרוצדוראליים הדרושים ואירגון מקום הכינוס לצורך האסיפה.נבצר מיו"ר האיגוד לבצע פעולות אלו יבצעם במקומו סגנו.

 

12. זמן ומקום: יומה , שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי ההנהלה.

 

13.מועדים לכינוס האסיפה:

א. האסיפה הכללית הרגילה תתכנס אחת לשנה בתקופה שבין 1 לספטמבר ל-1 בדצמבר.לא כונסה האסיפה בתוך מועדים אלו היא תתקיים ביום ה' הראשון של חודש מארס שלא חל בו חג, ערב חג או מועד, בשעה שבהם נערכה האסיפה הכללית הקודמת לאסיפה זו, ובמקום שיקבע ע"י הנהלת העמותה. 

 

ב. ההנהלה רשאית בכל עת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, בהחלטה ברוב קולות בתוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה, והיא מחוייבת לעשות כך בתוך ? יום לפי דרישה בכתב של אחד מהגורמים להלן:

 1. ועדת הביקורת.

 2. עשירית מכלל החברים מן המניין של העמותה.

 

14.הזמנה:

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן בכתב לכל חבר לפחות 30 יום מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר –יום לאסיפה.

 

15. תפקידים של אסיפה כללית רגילה:

אסיפה כללית רגילה תישמע רינים וחשבונות על פעולות ההנהלה ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגישה לה ההנהלה, החליט על אישורם, תדון ותאשר את תקציב העמותה, תדון ותאשר את תכנית העבודה של העמותה, תשמע את דו"ח וועדת הביקורת ותיבחן אחת לחמש שנים בהנהלה ובוועדת ביקורת, וזאת בהתאם להוראות סימן ג' להלן לתקנון זה.

 

16. מניין:

א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות רבי ממספר החברים מן המניין של העמותה, היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נתכנס המניין האמור בתוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו האסיפה כנדחנית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

17. יושב ראש ומזכיר:

אסיפה כללית תיבחר, מבין חברי העמותה מן המניין, יושב- ראש ומזכיר לאסיפה.

 

18.החלטות:

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברור קולות של המצביעים, זולת אם החוק או התקנון דרשו רוב אחר לקבלתן, היו הקולות שקולים, רשאי יושב –ראש האסיפה להכריע.

 

19. פרוטוקול:

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 

סימן ג': בחירת מוסדות העמותה

 

20. באסיפה הכללית הרגילה תאשר בחירת הנהלה ו- ועדת ביקורת שנבחרו, בבחירות ישירות, זכות הצבעה והזכות להיבחר תהיה כאמור בס"ק א' ו- ב' של סיף 7 לעיל.

 

21. ההנהלה תמנה ועדת בחירות, לפחות 90 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית הרגילה אשר יהיו בה לפחות שלושה חברים, ובכל מקרה מספר אי זוגי של חברים.לוועדה זו יוכל כל חבר ההנהלה או ועדת ביקורת, למעט חברי ועדת הבחירות עצמם, אשר לא יוכלו להיות מועמדים לבחירות, בהן הם משמשים כחברי ועדת הבחירות.

 

22. מיד עם מינוי ועדת הבחירות, ולפחות 80 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית הרגילה, תישלח הודעה לכל חברי העמותה, ובה יפורט דבר מינוי ועדת הבחירות ויוזמנו החברים המעוניינים והזכאים לכך, להציג בפני ועדת הבחירות את מועמדותם, לתפקיד חבר הנהלה או ועדת ביקורת.

 

23. המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד חבר הנהלה וחבר ועדת ביקורת הינו 14 יום לפני מועד הבחירות שנקבע על ידי ההנהלה. לא מנתה במועד זה רשימת המועמדים לפחות 11 מועדים להנהלה, או מועדים לשם מילוי כל מיכסה הקבועה בסיף 37 של סימן ה' להלן, שלושה מועמדים לוועדת הביקורת, תהא לוועדת הבחירות הסמכות להאריך המועד להגשת מועמדים.

 

24. ועדת הבחירות תרכז את רשימת כל מי שהגיש במועד את מועמדותו לתפקיד חבר הנהלה או חבר ועדת ביקורת (להלן "רשימת המועמדים").ברשימת המועמדים לחברי הנהלה יצויין ליד שמו של כל מועמד מעמד הרשות שבו הנו משמש כדובר, היינו האם זו עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או רשות של יישוב בני מיעוטים.

 

25. רשימת המועמדים תפורסם על גבי לוח המודעות במשרדי מרכז השלטון המקומי לפחות 7 ימים לפני מועד הבחירות. בנוסף לכך, לוועדת הבחירות תהא הסמכות להחליט באם לשלוח את רשימת המועמדים לחברי העמותה בדואר, במייל או בפקס, שישלח עד 7 ימים לפני האסיפה או לחלק את הרשימה לחברי העמותה בפתח מקום הבחירות.

 

26. באם לא יבקשו, לפחות 10%מהנוכחים באסיפת הבחירות, לערוך את הבחירות כבחירות חשאיות, יהיו הבחירות גלויות.

 

27. אם והבחירות יהיו חשאיות, על גבי רשימת המועמדים יסמן כל חברי העמותה לפחות 7 ולא יותר מ-11 חברי הנהלה שבהם הוא מעוניין לבחור ו-3 חברי ועדת ביקורת. ברשימה שבה יסמן חייבים להיות נציגים מרשויות השונות, במספר ולפי המפורט בסעיף 37 של סימן ד' לתקנון זה.

 

28. בבחירות חשאיות, כל חבר ישלשל את טופס בחירתו לתיבת קלפי שתוצב באולם האסיפה החל משעה לפני המועד שנועד לכינוסה. שעה לאחר המועד שנועד לכינוס האסיפה, יינעל הקלפי ו- ועדת הבחירות תתכנס מיד בחדר נפרד ותימנה את הקולות.בסמוך לפני תום האסיפה הכללית הרגילה יכריז יו"ר ועדת הבחירות על תוצאות הבחירות.

 

29. לחברי הנהלה ייבחרו המועמדים מכל רשות, כמפורט בסעיף 37 של סימן ב' , אשר קיבלו את מירב הקולות מבין יתר המועמדים של סוג רשות זה. יתר חברי ההנהלה יהיו אלה אשר צברו את מירב הקולות, זכו במירב הקולות נציגי הרשויות לפי המפתח בסעיף 37 של סימן ג', או חלקם יבחרו להנהלה המועמדים אשר זכן במירב הקולות אחריהם.

 

סימן ד': תקנון העמותה

 

30. העמותה תתנהל בהתאם להוראות תקנון העמותה.

 

31. בקרות מקרה אשר אין בתקנון העמותה הוראה כיצד לנהוג ולגביו, תחליט ההנהלה על דרך פעולת העמותה בעניין, כן תחליט ההנהלה באם יש להציע שינוי לתקנון אשר יקבע הוראה בתקנון כיצד לנהוג במקרים דומים בעתיד.

 

32. הצעה לשינוי בתקנון העמותה יכול שתוצע על ידי ההנהלה או על ידי כל חבר בעמותה.

 

33. ביקש חבר עמותה להציע שינוי לתקנון, עליו להגיש הצעתו לעיון ההנהלה לפחות 14 יום לפני מועד כינוס אסיפת העמותה, שבה הוא מבקש להביא הצעתו לאישור האסיפה הכללית של העמותה.

 

34. האסיפה הכללית של העמותה רשאית לקבל החלטה על שינוי בתקנון העמותה ובלבד שהחלטה זו תתקבל על ידי לפחות שני שליש מהחברים מן המנין המשתתפים באסיפה.

 

35. שינויים בתקנון העמותה הקשורים בהוראות סימן ג' לתקנון יתקבלו לפחות 90 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית הרגילה. היה ויקבלו הצעות לשינויים בהוראות סימן ג' לתקנון במועד קרוב יותר מ-90 יום למועד כינוס האסיפה הכללית הרגילה, או באסיפה הכללית הרגילה עצמה, יכנסו הוראות אלה לתוקף רק8 ימים לאחר מועד כינוס האסיפה הכללית הרגילה או מיד לאחר תום הליך בחירת מוסדות העמותה באותה אסיפה כללית הרגילה עצמה, יכנסו הוראות אלה לתוקף רק 8 ימיר לאחר מועד כינוס האסיפה הכללית הרגילה או מיד לאחר תום הליך בחירת מוסדות העמותה באותה אסיפה כללית רגילה, לפי המאוחר.

 

סימן ה': ההנהלה

 

36. הגדרה:

 

37. מספר והרכב החברים בהנהלה יהיו לפחות הנציגים הבאים: חמישה דוברי עיריות, שני דוברי מועצה מקומית, שני דוברי מועצה אזורית ושני דוברי מועצה מישוב שרוב תושביו הינם בני מיעוטים (לעיל ולהלן "יישוב בני מיעוטים").

 

38. תקופת הכהונה

א) תקופת הכהונה של ההנהלה תהיה 5 שנים מיום היבחרה באסיפה כללית ועד שהאסיפה הכללית הראשונה, לאחר חלוף 5 מיום היבחרה, תיבחר הנהלה חדשה : חבר ההנהלה היוצאת יכול להיבחר להנהלה החדשה. מועד הבחירות להנהלה יהיה כחצי שנה עד שנה לאחר הבחירות לרשויות המקומיות.

 

ב) חבר ההנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה: חבר הנהלה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

 

ג) על חבר הנהלה להשתתף בישיבות ההנהלה, נעדר חבר הנהלה משתי ישיבות רצופות או שלוש ישיבות במשך שנה אחת, יחדל להיות חבר הנהלה, זולת אם ייעדר בגלל מחלה, שירות צבאי, שליחות ציבורית או נסיבות אישיות מיוחדות שאינן תלויות בו, עליהן הודיע מראש למזכיר האיגוד.

 

39. השלמת ההנהלה

א) נתפנה מקומו של חברי הנהלה, רשאית הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ההנהלה עד לאסיפה כללית הקרובה, עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך ולפעול כהנהלה.

 

ב) חבר הנהלה שנבצר ממנו למלא את תפקידו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר עמותה למלא מקומו עד שישוב למלא את תפקידו.

 

40. בעלי תפקידים

א) ההנהלה תיבחר מבין חבריה, בישיבתה הראשונה מיד לאחר היבחרה, יו"ר לאיגוד סגן, יו"ר, גזבר, דובר ותוכל לבחור שלושה יושבי ראש ועדות מישנה וועדת השתלמויות, ועדת אתיקה וועדה לקשרי חו"ל, אלא אם תחליט לקיים תפקידים אלו במסגרתה.

 

ב) יו"ר האיגוד או מי שייקבע מטעמו יהא אחראי בין יתר תפקידיו, לביצועה של העבודה הארגונית של העמותה (ניהול כרטסת חברים, זימון ישיבות, ניסוח פרוטוקולים , הדפסת דברי דואר והפצתם), וזאת על פי הנחיות והחלטות הנהלת האיגוד.

 

41. ישיבות הנהלה

ההנהלה רשאית להסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 

42. החלטות

החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים, למעט אם נקבע אחרת גם בתקנון זה או בדין.היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה, החלטות הנהלה יכול שיתקבלו גם שלא בישיבת ההנהלה, אם כך יסכימו רוב חברי ההנהלה.

 

43. פרוטוקול

ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה, אשר עותק ממנו ישלח לכל חברי ההנהלה ע"י יו"ר האיגוד.

 

44. זכות הייצוג

א) ההנהלה בישיבתה הראשונה מיד לאחר היבחרה תסמיך שניים או יותר מבין חבריה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.

 

ב) בענייני מינהל שוטפים תהיה זכות החתימה ליו"ר האיגוד וכן לסגן היו"ר או לגזבר, או למורשה החתימה הנוסף. בנושאים שבטיפולן הישיר של הוועדות, תצורף חתימת יו"ר הועדה הנוגעת בדבר.

 

ג) בעניינים כספיים תחייב את האיגוד חתימתם של שניים מתוך שלושה חברי הנהלה, שנחתמו על ידי ההנהלה לשם כך, בצירוף חותמת האיגוד, בין השלושה יהיו יו"ר העמותה, גזבר העמותה וחבר הנהלה נוסף שייבחר על ידי הנהלת העמותה.

 

סימן ו': ועדת הביקורת

 

45.מספר והרכב החברים

ועדת הביקורת תמנה 3 חברים. חבר לא יוכל לכהן הן בועדת ביקורת והן בהנהלה, באותה קדנציה.

 

46. תקופת הכהונה

א) תקופת הכהונה של ועדת הביקורת תהיה 5 שנים מיום היבחרה ועד לאחר חלוף 5 שנים מיום היבחרה, עת תבחר ועדת ביקורת חדשה, חבר ועדת הביקורת היוצאת יכול להיבחר לועדה החדשה.

 

ב) חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב להנהלה, חבר ועדת ביקורת יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושטי רגל.

 

ג) על חבר ועדת ביקורת להשתתף בישיבות הועדה, נעדר חבר ועדת ביקורת משתי ישיבות רצופות או שלוש ישיבות במשך שנה אחת, יחדל להיות חבר הועדה, זולת אם נעדר בגלל מחלה, שירות צבאי, שליחות ציבורית או נסיבות אישיות מיוחדות שאנין תלויות בו, עליהן הודיע מראש ליו"ר הועדה.

 

47.השלמת הועדה

א) נתפנה מקומו של חבר ועדה, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועדה עד לאסיפה כללית הקרובה, עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך ולפעול כועדת בקורת.

 

ב) חבר ועדה שנבצר ממנו למלא את תפקידו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר עמותה למלא מקומו עד שישוב למלא את תפקידו.

 

48. בעלי תפקידים

א) ועדת הביקורת תיבחר מבין חבריה, בישיבתה הראשונה מיד לאחר היבחרה, יו"ר לועדה , וסגן יו"ר.

 

ב) יו"ר ועדת הביקורת, או מי שיקבע מטעמו יהא אחראי בין יתר תפקידיו, לביצועה של העבודה הארגונית של הועדה, וזאת על פי הנחיות והחלטות הועדה.

 

49. ישיבות הועדה

ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 

50. החלטות

החלטות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות המצביעים, למעט אם נקבע אחרת בתקנון זה או בדין, היום הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה.

 

51. פרוטוקול

ועדת הביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה, אשר עותק ממנו יישלח לכל חברי הועדה ע"י יו"ר הוועדה.

 

52. תפקידי הוועדה

א) ועדת הביקורת תבדוק את דרך יישום החלטות האסיפה הכללית על ידי ההנהלה ואת המאזן הכספי של העמותה.

 

ב) ועדת הביקורת תהא מוסמכת לבדוק רק את תיפקוד ההנהלה , המקבילה לקדנציה של אותה ועדת ביקורת.

 

ג) ועדת הביקורת תגיש דו"ח לאסיפה הכללית הרגילה, לפחות 60 יום קודם להגשת הדו"ח. עליה להעבירו לעיון ההנהלה, לקבל את הערותיה על הדו"ח ולהתייחס להערות אלו בדו"ח הסופי שיוגש לאסיפה.

 

סימן ז': מטרות העמותה

 

53.שינוי המטרות

מטרות העמותה לא ישונו , אלא בהחלטת אסיפה כללית ברור של שני שלישים מחברי העמותה.

 

 

bottom of page