top of page
עדכונים אחרונים

מכתב למנכ"ל משרד הפנים בדבר העסקת דובר ברשות מקומית

לכבוד

מרדכי כהן

מנכ"ל משרד הפניםהנדון: העסקת דובר ברשות מקומית


מרדכי היקר שלום רב,

בימים האחרונים נכנסו לתפקידם ראשי רשויות ומועצות חדשות וחדשים.

נאחל להם הצלחה רבה.

מיותר לציין, לכל אחת ואחד מהם יש מטלות רבות לעסוק בהן, אחת מהן המשך העסקת דובר/ת ברשות.

אין ספק, רבים מהם אינם יודעים, משרת דובר רשות מקומית אינה משרת אמון.

לא בכדי, חוזר מנכ"ל משרד הפנים מחודש אוקטובר 2002 קובע, כי בהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה באותה עת, משרת דובר רשות מקומית אינה משרת אמון ולפיכך יש לפרסם מכרז בטרם קבלת דובר לעבודה ברשות.

ממידע שהגיע אלי מדוברות ודוברים ישנה כוונה במספר רשויות למנות לתפקיד ללא מכרז או להסתייע ביועצים חיצוניים. למרבה הצער, מדובר בתופעה מדאיגה, בה מספר לא מבוטל של רשויות מקומיות ישתמשו ביועצים חיצוניים ליחסי ציבור ודוברות כדוברים לכל דבר ועניין.

במילים אחרות, דוברי הרשויות המקומיות במצב הדברים נכנסים לתפקיד מן "הדלת האחורית" תחת מעטה של יועץ חיצוני ו/ או עוזר, שניתן למנות ללא מכרז, ולפי כך נפגעת, מבלי להרחיב, עצמאותם של דוברי העירייה, אשר מונו בהליך חוקי לאחר מכרז.

עיננו הרואות, כי ההוראה בחוזר לפיה, העסקת יועץ חיצוני תעשה "רק בתחומים בהם יש הצדקה להיעזר בשרותיהם" .

בעידן התקשורתי בו אנו מצויים הפך מוסד הדוברות בשנים האחרונות למוסד בעל חשיבות עצומה אשר מקדם את עקרון השקיפות בין התושב לרשות המקומית.


תפקידו של הדובר הינו "להרוות את צימאונו" של הציבור ועל ידי כך לחזק את אמון הציבור ברשות.

אין ספק הפגיעה איננה רק במעמד הדובר, אלא גם באמון הציבור ברשות המקומית הנתונה.

ארגון דוברי הרשויות המקומיות, כגוף המאגד, כאמור, את כל דוברי הרשויות רואה בדאגה רבה את התופעה המתוארת.

על כן אני פונה אליך בבקשה כי תפעל במסגרת סמכותך להגברת האכיפה בתחום ולהורות, לכל אותן רשויות שמתכוונות להעסיק וכאלה אשר מעסיקות כיום יועצים חיצוניים בנושא הדוברות ו/או יחסי הציבור של הרשות, לחדול מכך לאלתר.

מומלץ לשלוח (ראה מכתבים מצורפים) לראשי הרשויות חוזר המגדיר את התפקיד וההוראות המחייבות.לטיפולך המסור,

אמנון יוסף

יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל

ודובר עיריית באר שבע

bottom of page