top of page
עדכונים אחרונים

בחירות לאיגוד דוברי הרשויות המקומיות

האסיפה הכללית של איגוד הדוברים תתכנס ביום חמישי, כ"ח באדר ב' תשע"ט, 4.4.19 בשעה 12:00 במתנ"ס גרמנוב , רחוב גיבורי החיל 1, יבנה לבחירת מוסדות העמותה.

להל"ן רשימת המועמדים לבחירות אשר הוגשו לוועדת הבחירות עד לתאריך 21.3.19.

בברכה,

לירז תמם

יו"ר ועדת הבחירות


bottom of page